Informacje ogólne
 • Kontakt z portalem - info@SmartPage.pl
 • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
 • Rejestracja na portalu jest bezpłatna i oznacza założenie darmowego konta.
 • Z chwilą rejestracja Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez portal SmartPage.pl
 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (w tym zarówno subskrybentów jak i użytkowników niezarejestrowanych) również tych, którzy korzystają z portalu SmartPage.pl poza terytorium Polski.
 • Reklamacje wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.
 • Administrator może odmówić rejestracji ( usunąć konto bezpłatne ) konta dowolnemu użytkownikowi bez podania przyczyny. Portal nie akceptuje adresów email tzw. skrzynek tymczasowych, jak np. "koszmail, yopmail" i innych.
 • Portal przeznaczony jest dla przeglądarek internetowych działających na systemach rodziny Windows, OS, linux, z wyłączeniem systemów mobilnych. Z uwagi na liczbę powstających przeglądarek mobilnych portal nie może zagwarantować poprawności działania na każdej przeglądarce internetowej.Aby portal działał poprawnie konieczna jest zgodność przeglądarki internetowej ze standardami HTML 5.0 oraz CSS 3.0 Brak działania lub ograniczone działanie na przeglądarkach systemów mobilnych, nie może podlegać reklamacji.
 • W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal społecznościowy SmartPage.pl powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.
 • Portal to nie zbiór ogłoszeń towarzyskich. Jeśli poszukujesz spełnienia w sferze erotycznej lub poszukujesz płatnych ( sponsorowanych ) spotkań, romansów itp. spotkań, zostaniesz szybko zablokowany. Umieszczanie jakichkolwiek propozycji seksualnych czy preferencji jest zabronione. Jeżeli w jakikolwiek sposób oświadczasz lub dajesz do zrozumienia, że jesteś w związku małżeńskim, związku z inną osobą, i poszukujesz "odmiany", również zostaniesz zablokowany.
 • Portal nie przegląda poczty użytkowników portalu. Wyjątek stanowią wiadomości zgłoszone jako wulgarne lub wiadomości o identycznej treści, które z uwagi na ochronę przed tzw. spamem mogą zostać wyłapane przez algorytmy.
 • Korzystając z Serwisu użytkownicy zobowiązują się ponadto do:
 • nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści związanych z nakłanianiem do nierządu oraz treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.
 • nie podawać podczas rejestracji fikcyjnego, nie swojego adresu email - aby korzystać z portalu podczas rejestracji poświadczasz, że adres email stanowi Twoją własność;
 • nie dostarczać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
 • nie dostarczać treści o charakterze reklamowym, marketingowym;
 • nie udostępniać swoich kont lub danych dostępowych do tych kont osobom trzecim.
 • zakładać więcej niż jednego konta.
 • nie umieszczać na portalu danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres email, numer telefonu, numer komunikatora, odnośnik do innych stron zawierających jakiekolwiek dane osoby. Dane takie zostaną usunięte z serwera przed ich publikacją na łamach portalu
 • nie wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków - wszystkie wiadomości zostaną usunięte
 • nie zachowywania się wulgarnie w stosunku do któregokolwiek użytkownika portalu
 • nie umieszczania zdjęć nie przedstawiających twojej osoby ( aktualnego zdjęcia twarzy - oczy, nos, usta widoczne w sposób wyraźny ), zdjęć ściągniętych z internetu itp. oraz umieszczanie zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu.
 • nie informowania użytkowników na łamach portalu o posiadaniu lub nie, płatnego konta
 • nie zniesławiać portalu, wypowiadać się negatywnie, zniechęcając innych użytkowników do korzystania z portalu
Członkostwo w portalu SmartPage.pl
 • Konto użytkownika - nazwa użytkownika oraz hasło tworzone przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu SmartPage.pl, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika, pozwalające na usługi podstawowe , wysyłanie dostępnych szablonów wiadomości, dodawanie zdjęć do profilu.
 • Musisz mieć skończone min.18 lat aby zapisać się do serwisu SmartPage.pl i korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
 • Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
 • Administrator SmartPage.pl usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy. Konto można zamknąć w każdej chwili samodzielnie w sekcji Ustawienia - Inne/Kontakt, klikając w link tekstowy.
 • Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych, marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu bez zgody portalu.Administratorem portalu jest: podmiot przetwarzający dane ( Administrator ) dane
 • Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź adresów email członków, wysyłania niezamawianej wiadomości reklamowej będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
 • Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
 • Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu SmartPage.pl że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
 • Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
 • Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania
 • SmartPage.pl nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
 • Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.
 • Na portalu znajduje się sekcja pytań oraz odpowiedzi. W sekcji możliwe jest zadawanie pytań tylko i wyłącznie na tematy randkowe i pokrewne. Traktowanie tych sekcji jako próby reklamy czy rozwiązywania problemów odnośnie obsługi portalu itp. będzie odpowiednio karane w przypadku nagminnego powtarzającego się tego rodzaju zachowania. Sekcja ta nie stanowi forum, a formę zabawy/porad.
Płatna usługa - zasady
 • Usługa polega na wysłaniu tzw. SMS Premium na podany numer o podanej wartości. Po chwili operator zwróci kod, który należy wpisać przy w przypisanym polu.
 • Po wpisaniu poprawnego kodu,użytkownik uzyskuje dostęp do opisanej usługi np. wybraną liczbę prezentów lub dostęp do określonej sekcji serwisu.
Płatności na portalu SmartPage.pl
 • Operatorem płatności na portalu jest firma Paybylink - Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP - 1182105129, Numer w rejestrze: MIP31/2019
 • Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Paybylink - Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP - 1182105129
 • Portal korzysta z operatora płatności Paybylink w celu świadczenia usług portalu randkowego - płatnego dostępu SMS do ogłoszeń na portalu
 • Reklamacje dotyczące płatności możesz składać pod adresem reklamacje@smartpage.pl
 • Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
 • Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi związanej wykupieniem dostępu do ogłoszenia niezwłocznie w chwili złożenia zamówienia ( wysłania SMS-a ), w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.(zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta)
 • Numery oraz koszty wysłania SMS Premium na portalu określone są zawsze w każdej sekcji opisującej produktu.
 • Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster)
 • Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: reklamacje@terandki.pl
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.
 • Reklamacje związane z samą usługą SMS Premium można również zgłaszać bezpośrednio do operatora płatności - https://paybylink.pl/kontakt/
Dodatkowe warunki korzystania z portalu SmartPage.pl
 • W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail bądź publikacji odpowiedniej informacji po zalogowaniu na konto. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie postanowień regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem konta, bez możliwości zwrotu wniesionych opłat - o braku zgody prosimy poinformować portal pod adresem 40latki@SmartPage.pl pisząc z adresu email na który zarejestrowane zostało konto. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.